FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER – OG OPLYSNINGER

A) Opdraget og helt Generelt:

 • Advokat Anne-Mette Milner og klienten aftaler forud for opstart af sagen hos Advokat Anne-Mette Milner omfanget af opgaven, pris mm.
 • Advokat Anne-Mette Milner sikrer forud for oprettelsen af et advokat/klient forhold, at der ikke foreligger en interessekonflikt.
 • Advokat Anne-Mette Milner er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. Advokat Anne-Mette Milner er i øvrigt forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter klientforholdet er ophørt.
 • Advokat Anne-Mette Milner er underlagt fortrolighed – og underlagt tavshedspligt.
 • Sagsakter makuleres efter 5 år. De 5 år regnes fra tidspunktet for sagens afslutning,dog opbevares sagsakter elektroniske vedrørende fast ejendom for private i 10 år.
 • Advokat Anne-Mette Milner rådgiver ikke om skatteretlige eller afgiftsmæssige forhold – og rådgiver ikke om finansieringsretlige aspekter, men kan efter anmodning
  fra klienten henvise til relevant skatterådgiver.
 • Nærværende forretningsbetingelser er gældende fra den 01.10.2023 og gælder i mangel af anden skriftlig aftale med klienten. Der tages forbehold for senere
  ændringer i forretningsbetingelserne.
 • Advokat Anne-Mette Milner rådgiver alene inden for dansk ret.
 • Eventuelle tvister mellem advokat og klient skal afgøres i Lyngby Ret.

B) Fakturering, Salær og Kontooplysninger:

 • Advokat Anne-Mette Milners salær er i løbende sager baseret på den anvendte tid med en timesats på kr. 2.500,00 inkl. Moms. Naturligvis under hensynstagen til sagens kompleksitet, ansvaret i sagen mm. Sagen vil blive tidsestimeret forud for
  opstart af sagen. Andre sager afregnes ud fra et fast sådant princip, der blandt andet afhænger af hvilke dokumenter – og/eller sager, klienten skal have løst. Priser for de
  enkelte ydelser aftales forud for udfærdigelsen.
 • Advokat Anne-Mette Milner afregner månedsvis bagud og ved sagens afslutning.
 • Advokat Anne-Mette Milner kan afhængig af sagens karakter opkræve et depositum ved opstart af sagen.
 • Betalingsfristen for betaling af faktura er 8 dage – fra fakturadato, medmindre andet er særskilt aftalt med klienten.
 • Alle beløb, der indbetales til Advokat Anne-Mette Milners klientkonto i Danske Bank, behandles efter reglerne om betroede klientmidler.
 • I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).
  Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Dog er Advokat Anne-Mette Milner ikke ansvarlig for en klients tab som følge af
  pengeinstituttes økonomiske sammenbrud.
 • I det tilfælde at du som klient ikke mener at Advokat Anne-Mette Milners bistand eller salær lever op til forventningerne, opfordres klienten til i første omgang til at rette henvendelse til Advokat Anne-Mette Milner. Opnås der ikke herved en
  tilfredsstillende løsning, kan der indgives klage til Advokatnævnet,Kronprinsessegade 28, 1306 København K,
  www.advokatnaevnet.dk

C) God Advokatskik

 • Advokat Anne-Mette Milner er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.
 • Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. Her henvises til reglerne, som gælder for udøvelse af advokaterhvervet, www.advokatsamfundet.dk.
 • Advokat Anne-Mette Milner er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, samt i øvrigt de advokatetiske regler.

D) Ansvar, Forsikring og Ansvarsbegrænsning

 • Advokat Anne-Mette Milner er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Advokat Anne-Mette Milner er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
 • Advokat Anne-Mette Milner hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokat Anne-Mette Milner har henvist en kunde til, ligesom Advokat Anne-Mette Milner ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokat Anne-Mette Milner efter forudgående aftale med klienten har overladt dele af sagens/opgavens løsning til.
 • Advokat Anne-Mette Milner er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI Global Specialty SE, Denmark, Langebrogade 3F, 1411 København K, policenummer 156-76764150-30018. Advokat Anne-Mette Milner har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, inden for de retsområder som behandles af Advokat Anne-Mette Milner
 • Advokat Anne-Mette Milners ansvar for rådgivning er begrænset til 2.5 mio. kr.
 • Advokat Anne-Mette Milner har ikke tegnet forsikring mod elektronisk indbrud i netbank (f.eks. hacking), og dermed er indestående på klientkonti ikke forsikret mod elektronisk indbrudstyveri. Advokat Anne-Mette Milner påtager sig intet ansvar for tab som følge af elektronisk indbrud på klientkonti.
E)  Persondatapolitik

Hos Advokat Anne-Mette Milner prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan Advokat Anne-Mette Milner behandler dine personoplys­ninger som klient hos os i forbindelse med juridisk rådgivning og sagsbehandling, her­un­der retssager. I det følgende redegøres for, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver de personop­lysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du er klient hos os eller på anden vis kommunikerer med os.

Der kan forekomme løbende ændringer i denne persondatapolitik. Alt efter de specifikke ændringer vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gen­nem­se vores persondatapolitik løbende for at holde dig opdateret om vores praksis for behandling af personoplysninger.

Dataansvarlig
Følgende juridiske enhed er datasvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Advokat Anne-Mette Milner

Poppel Alle 12A

2840 Holte
+45 20217695
awm@advmilner.dk

CVR: 44274167

Behandling af personoplysninger om klienter, samarbejdspartnere og andre eksterne
Vi vil indsamle de oplysninger, som du giver os direkte. Dette vil være tilfældet, når du er klient hos os, ringer til os, sender os e-mails, kommunikerer med os via en tredjepart, eller på anden vis interagerer med os.

Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger er juridisk rådgivning og sagsbehand­ling, herunder retssager.

I forbindelse med ejendomshandler behandles der oplysninger med henblik på ud­arbej­delse af købsaftale og skøde, optagelse af lån, berigtigelse af handlen ved tinglysning, udarbejdelse af refusionsopgørelse, samejeoverenskomster, deklarationer samt efterfølgende tinglys­nings­mæssige og admini­stra­tive forhold.

I familie- og arveretlige sager behandler vi oplysninger med henblik på at kunne oprette ægtepagter, fuldmagter og testamenter, samejeoverenskomster, gældsbreve, gaver, bo­behandling samt relevant og krævet registrering og indberetning hos myndigheder og private som banker, forsikringsselskaber o. lign.

I sager om foreningsretlig rådgivning behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for løsning af opgaven og som er af personlig karakter på samme måde som i de foregående to afsnit.

Kategorier af personoplysninger

De kategorier af oplysninger, vi kan indsamle om dig inkluderer typisk dit navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, bankoplysninger, økonomiske forhold, boligform (ejer, lejer eller andelshaver) professionelle oplysninger (fx den virksomhed eller myndighed du repræ­sen­terer, din titel, etc.) og enhver anden oplysning, som du vælger at give os. Vores behand­linger af disse oplysninger sker med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt mellem dig eller den virksomhed du repræsenterer (altså etablere et klientforhold), hvorfor vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningens (”GDPR”) art. 6, stk. 1, litra b. Vi kan ligeledes behandle ovenstående personoplysninger som led i vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, hvis vi ikke har indgået en kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Vi indsamler og behandler dit CPR-nr. til brug for berigtigelse af ejendomshandlen samt eventuelle efterfølgende tinglysningsmæssige ekspeditioner, herunder fx på­teg­­ning af deklarationer, hvor CPR-nr. skal oplyses i forbindelse med tinglysning, jf. tinglysnings­lovens § 9, jf. databeskyttelseslovens (”DBL”) § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR art. 87.

Efter omstændighederne kan vores juridiske bistand medføre, at vi er nødsaget til at behandle følsomme personoplysninger eller strafbare forhold, fx i familie- og arverets tvister eller rekonstruktionsrådgivning. Vores hjemmel til behandling i sådanne sammen­hænge er GDPR art. 9, stk. 2, litra f for følsomme oplysninger og DBL § 8, stk. 3 og 4 for oplysninger om strafbare forhold.

Hvis Advokat Anne-Mette Milners juridiske rådgivning er underlagt hvidvaskloven, er vi i de kon­krete situationer forpligtet til at foretage kundekendskabsundersøgelser (KYC), hvorfor vi behandler identitetsoplysninger, CPR-nr. og paskopi om klienter og dennes reelle ejere identitetsoplysninger, inden der etableres en forretningsforbindelse eller udføres en trans­aktion. Vores retsgrundlag er GDPR art. 6, stk. 1, litra c, samt DBL § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder offentlige registre, fx CVR.dk, og kombinere dette med de oplysninger som du selv har givet til os. 

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med ejendomshandler kan dine personoplysninger blive videregivet og delt med tinglysningsretten, sælger/køber (alene oplysningerne i købsaftalen), din bank, realkreditinstitut, forsikringsselskab og eventuelle ejendomsmæglere involveret i handlen.

Grundlaget for videregivelsen er vores legitime interesse i at kunne berigtige handlen, jf. DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, eller hvis videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

For så vidt angår videregivelsen af dit CPR-nr. til tinglysningsretten skal dette oplyses ved tinglysning af dokumenter med henblik på entydig identifikation af dig, jf. tinglysnings­lovens § 9, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3, 2. led, jf. GDPR art. 87.

Grundlaget for videregivelsen til køber/sælger, bank, realkreditinstitut, forsikringsselskab og eventuelt også ejendomsmægler, er vores legitime interesse i at kunne udarbejde skøde og købsaftalen, bistå med indgåelse heraf samt øvrige administrative opgaver med tilknytning hertil, jf. DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR art. 6, stk.1, litra f, eller hvis videregivelsen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet ved lov, fx indberetninger til Skat, Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet. Retsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er vores retlige forpligtelse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c, samt DBL § 11, stk. 2, nr. 1.

Advokat Anne-Mette Milner benytter og videregiver personoplysninger til databehandlere, som leverer vores IT-systemer, herunder hosting, backup og support. Alle er underlagt data­behandleraftaler og er forpligtet til fortrolighed. Hos Advokat Anne-Mette Milner benyttes pt. Legis 365 som advokat­system, som leveres af iVISION ApS.

I tilfælde af at Advokat Anne-Mette Milner har behov for rådgivning, fx juridisk eller revisions/ regnskabsmæssig, kan jeg ligeledes videregive dine personoplysninger til min eksterne advokat, revisor, eller anden rådgiver grundet min legitime interesse i at kunne fast­lægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f og art. 9, stk. 2, litra f.

Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltningerne er implementeret til sikring af, at mine interne procedurer lever op til mit høje sikkerhedspolitiske standarder. Jeg bestræber mig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger – dette inkluderer kryptering og pseudonymisering hvor muligt.

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig (ind­sigtsret), dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsig­else mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til mig, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte mig som angivet ovenfor.

Cookies og links til andre websites mv.
Jeg anvender ikke cookies på min hjemmeside, men den kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Jeg er ikke ansvarlige for indholdet af andre sel­ska­bers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Overførsel til tredjelande
Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser. 

Sletning af personoplysninger

Jeg sletter løbende dine personoplysninger, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Som udgangspunkt opbevares oplysningerne dog ikke længere end 15 år fra din sags afslutning, jf. foræld­el­sesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af sagsoplysninger.

Personoplysninger til brug for Advokat Anne-Mette Milners KYC-forpligtelser opbevares i 5 år i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

F)   Anvendelse af min rådgivning

Min rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden forudgående skriftlige accept. Advokat Anne-Mette Milner er alene ansvarlig overfor klienten for den rådgivning der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret herpå, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokat Anne-Mette Milner leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokat Anne-Mette Milner har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.